Äâóõóðîâíåâûé ïåíòõàóñ -Àòòèêà-Äâóõóðîâíåâûå àïàðòàìåíòû îáùåé ïëîùàäüþ 77 êâ.ì. äëÿ ïðîæèâàíèÿ 2- 6 ÷åëîâåê ñ îäíîé ñïàëüíåé, áóäóàðîì, ãîñòèíîé è çèìíèì ñàäîì.

Ñïàëüíÿ ñ äâóñïàëüíîé êðîâàòüþ è ñàíóçåë ñ äóøåì è áèäå. Ðàñêëàäíîé äèâàí äëÿ 2-õ ÷åëîâåê â áóäóàðå.  Øèðîêàÿ òåððàñà ñ îáåäåííûì ñòîëîì è âèäîì íà êàíàë. Êóõíÿ. Òåëåâèçîð. Êîíäèöèîíåð. Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü.

Íà âåðõíåì óðîâíå áîëüøàÿ çàñòåêëåííàÿ âåðàíäà - çèìíèé ñàä, ñ ïðåêðàñíûì âèäîì íà êàíàëû, ìîðå, îáçîðíóþ áàøíþ - ñèìâîë ãîðîäà Ýìïóðèàáðàâà.

Ñòîèìîñòü àðåíäû êâàðòèðû çà íåäåëþ: 


Âûñîêèé ñåçîí
30.06 - 01.09

 Ñðåäíèé ñåçîí
01.05 - 30.06
01.09 - 15.10

 Íèçêèé ñåçîí
01.01 - 01.05
15.10 - 31.12

695 Åâðî

 

485 Åâðî

 

390 Åâðî


 

Empuriabrava. Íî÷íîé ïåéçàæ.

Íî÷íîé ïåéçàæ

Ampuriabrava. Çèìíèé ñàä.

Âåðàíäà

 Ýìïóðèàáðàâà. Àïàðòàìåíòû â àðåíäó.

Áàëêîí

Ýìïóðèàáðàâà. Àïàðòàìåíòû ñ êàìèíîì. 

Êàìèí

 Ýìïóðèàáðàâà. Ïåíòõàóñ. Áàëêîí.

Âèä ñ áàëêîíà

 Ýìïóðèàáðàâà. Ïåíòõàóñ. Ãîñòèíàÿ.

Ãîñòèíàÿ

 Ýìïóðèàáðàâà. Ïåíòõàóñ. Óìûâàëüíèê íà äâîèõ.

Ñàíóçåë

 Ýìïóðèàáðàâà. Ïåíòõàóñ. Êóõíÿ.

Êóõíÿ

 Ýìïóðèàáðàâà. Âèä íà ìîðå è êàíàëû èç Ïåíòõàóñà.

Âèä íà êàíàë

 Empuriabrava. Ïåíòõàóñ. Çèìíèé ñàä.

Âåðàíäà

 Empuriabrava. Ïåíòõàóñ. Ãîñòèíàÿ.

Çîíà îòäûõà

 Empuriabrava. Ïåíòõàóñ. Áóäóàð.

Áóäóàð

Empuriabrava. Äâóõóðîâíåâûå àïàðòàìåíòû.

Ëåñòíèöà

Ampuriabrava. Äâóõóðîâíåâûå àïàðòàìåíòû.

Ëåñòíèöà â ñïàëüíþ

Empuriabrava. Àïàðòàìåíòû â àðåíäó. Ñïàëüíÿ.

Ñïàëüíÿ

Empuriabrava. Àïàðòàìåíòû â àðåíäó. Ñàíóçåë.

Ñàíóçåë

{CALL="module:pages; call:set; site_name: Àïàðòàìåíòû Ðóáëåñ. Àòòèêà. ; meta_keywords: íîâûå êëþ÷åâûå ñëîâà; meta_description: Îòäûõ â Èñïàíèè. Àðåíäà êâàðòèð è àïàðòàìåíòîâ. Ïðîäàæà íåäâèæèìîñòè."}